Napriek pandémií bol rok 2020 pre IUVENTU úspešný

0
651
Logo IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže. Foto: iuventa.sk

Zdroj: MŠVVaŠ SR

V roku 2020 bolo v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže naplánovaných množstvo aktivít a podujatí, avšak pandemická situácia výrazne poznačila predovšetkým podujatia v prezenčnej forme. Dokázali sa však aj v tejto situácii prispôsobiť a preniesť aktivity do online priestoru, čo malo v konečnom dôsledku pozitívny dopad.

Využili situáciu, kedy bola väčšina nielen mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou doma, a snažili sme sa im prinášať školenia, webináre, aktivity, podcasty, náučné videá, ktoré mali za cieľ motivovať, rozvíjať a učiť hravou a neformálnou formou v pohodlí domova.

Podpora práce s mládežou

Foto: MŠVVaŠ SR

V roku 2020 zabezpečil Odbor podpory práce s mládežou 30 akreditovaných vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 361 účastníkov. Počet úspešných absolventov je 348. Najvyšší záujem bol o vzdelávania zamerané na projektové riadenie a plánovanie, ako aj na digitálnu prácu s mládežou. Reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom a prechod do dištančnej formy vzdelávania spočíval v úprave metodických materiálov vzdelávacích programov a ich prispôsobenie pre online priestor. V období od apríla do decembra 2020 sa  tak podarilo v dištančnej forme zrealizovať tieto akreditované vzdelávacie programy:

 • Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou,
 • ON/OFF,
 • Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie,
 • Projektový manažment v práci s mládežou I. a II. Modul,
 • Projekt je zmena,
 • Globálne vzdelávanie,
 • Podpora kariérneho poradenstva mládeže,
 • SAMO – Tvorba strategického dokumentu a implementácia rozvoja práce s mládežou.

Odbor podpory práce s mládežou zároveň zabezpečil 75 podporných a rozvojových aktivít pre mládež, pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie, najmä v období, kedy práca s mládežou bola výrazne ovplyvnená koronakrízou. Pracovníci odboru a regionálni koordinátori každý pracovný deň od 27. októbra do 22. decembra zabezpečovali webináre a online workshopy, v spolupráci s externými odborníkmi a pracovníkmi detských a mládežníckych organizácií.

Organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží

Oblasť vyhľadávania a podpory talentovanej mládeže patrí medzi nosné aktivity IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, a to predovšetkým formou realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží.

V marci 2020 IUVENTA zorganizovala na Fakulte prírodných vied UPJŠ v Košiciach celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády. Záštitu nad podujatím prevzali primátor mesta Košice a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zdalo sa, že vzniknutá pandemická situácia znemožní organizovanie ďalších celoštátnych kôl. Našťastie tomu tak nebolo.

Foto: MŠVVaŠ SR

Vytvorenie modelu dištančných celoštátnych kôl umožnil IUVENTE zorganizovať v neľahkej situácii ďalších 6 celoštátnych kôl – išlo o nasledovné:

 • Matematická olympiáda,
 • Biologická olympiáda,
 • Geografická olympiáda,
 • Olympiáda v informatike,
 • Turnaj mladých fyzikov,
 • Dejepisná olympiáda.

Celoštátne kolá absolvovalo spolu 262 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Spolu so sústredeniami boli základným predpokladom účasti na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Z nich sa v roku 2020 uskutočnili len niektoré, a to dištančnou formou.

Slovenskí súťažiaci na nich získali 1 zlatú, 14 strieborných a 20 bronzových medailí. K najvýznamnejším úspechom patrí zlatá medaila z Európskej fyzikálnej olympiády, druhé miesto v absolútnom poradí slovenského družstva na Rakúskom turnaji mladých fyzikov, 6 medailí z Medzinárodnej matematickej olympiády, 5 medailí zo Stredoeurópskej matematickej olympiády a 4 medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády.

Školský rok 2020/2021 sa niesol v znamení významného vstupu IUVENTY nad rámec svojej bežnej agendy, do organizácie niektorých školských a okresných kôl, aby nebola ohrozená ich kontinuita v čase uzatvorenia škôl. Konkrétne to bolo školské kolo Pytagoriády v online formáte prostredníctvom platformy EduPage, do ktorého sa zapojilo 48 961 žiakov z 1 329 škôl z celého Slovenska, ale aj online okresné kolá z Technickej olympiády a Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Už teraz IUVENTA pripravuje online okresné kolá Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku.