Zdroj: STATPEDU

Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a metodických usmernení na portáli Učíme
na diaľku, realizuje pravidelne od jesene 2020 aj bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne. Keďže záujem o túto formu pomoci neutícha, webináre budú pokračovať aj v druhom polroku tohto školského roka. 

Prechod na dištančné vzdelávanie, komunikácia so žiakmi prostredníctvom počítačových obrazoviek, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie, či koordinácia zamestnancov na diaľku a ich podpora, predstavujú výzvy, pred ktoré boli postavení učitelia aj riaditelia škôl. „Naším cieľom je, aby ministerstvo spolu so svojimi organizáciami pomáhalo školám, učiteľom aj žiakom a vytváralo pre nich podporný systém. Samotný priebeh výučby je v rukách škôl a učiteľov a našou úlohou je im v tom čo najviac pomôcť a podporiť ich,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Štátny pedagogický ústav od októbra 2020 do februára 2021, ako jednu z foriem poskytovanej pomoci, zorganizoval 31 bezplatných webinárov, ktorých sa priamo zúčastnilo viac ako 2000 záujemcov. Keďže počet účastníkov je kvôli zabezpečeniu ich interaktivity limitovaný, Štátny pedagogický ústav zverejňuje záznamy uskutočnených webinárov. Sú k dispozícií  na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku, kde si ich doteraz pozrelo viac ako 45 000 záujemcov.  

„Medzi témy, ktoré sme ponúkli, patrilo dištančné vyučovania chémie či cudzích jazykov, inšpirácie na online bádanie v biológii, či slovné hodnotenie a spätná väzba počas dištančného vzdelávania. Pozornosť sme venovali aj podpore detí s rozmanitými potrebami, napríklad žiakov s poruchou autistického spektra či úlohe školského psychológa a pedagogického asistenta počas tohto obdobia.
V roku 2021, po prerušení prezenčného vyučovania aj u žiakov prvého stupňa základných a žiakov špeciálnych škôl, sme sa cielene zamerali na podporu učiteľov pri ich vzdelávaní, “
hovorí o obsahu webinárov Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

V nadchádzajúcom období medzi plánované témy, ktoré sú v predstihu zverejňované na webovej a facebookovej stránke Učíme na diaľku, patria zdieľanie skúseností a dobrej praxe o priebehu dištančného vzdelávania v materských školách, či zaradenie pohybových aktivít do dištančného vzdelávania. 

Podpora je zacielená aj na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl. „Počas online stretnutí pod názvom “Ranná káva riaditeľov s hosťom” v spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF prinášame informácie, skúsenosti a know-how od zaujímavých hostí, s cieľom pomôcť širšiemu manažmentu škôl zvládnuť aktuálnu situáciu,“ uvádza Barbora Michnová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá online stretnutia s riaditeľmi a riaditeľkami pripravuje po obsahovej stránke. Vo februári sú pripravovanými témami napríklad zvládanie konfliktných situácií či inšpirácia z Českej republiky o budovaní vízie školy.

„Naším cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ako aj rodičom zorientovať sa v usmerneniach, ako aj nájsť konkrétne riešenia a metodickú podporu v tejto mimoriadnej situácii,“ popisuje Hapalová. „Pevne veríme, že sa nám darí reflektovať na potreby tých, ktorým je naša pomoc určená. Napríklad na webinár o polročnom hodnotení počas pandemického obdobia sa prihlásilo vyše 500 záujemcov a jeho záznam na YouTube kanáli má už 8-tisíc videní,“ dodáva.

Jej slová potvrdzujú spätné väzby od účastníkov webinárov, ako aj ich formátu pre manažment škôl: „Ťažko vyberám z tohto hodnotného webináru len jednu myšlienku, pretože rozprávanie a informácie, ktoré nám boli dnes sprostredkované, vnímam ako veľmi obohacujúce, inšpirujúce a podporujúce nebáť sa robiť veci inak,“ hovorí účastníčka ostatnej Kávy riaditeľov na tému Ako viesť školu, kde sú všetci v pohode. Absolventi webinárov by do budúcna radi privítali témy ako motivácia žiakov, konkrétne metódy vo výučbe žiakov, záujem je aj o webináre určené rodičom či vychovávateľom.

“Okrem spätnej väzby od účastníkov webinárov sme ďalšie podnety na ich obsah a formu zbierali prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali v januári. Výsledky aktuálne vyhodnocujeme a ďalšie témy webinárov budeme formulovať aj na ich základe,” informuje Michnová.
Na webináre sa záujemcovia môžu prihlasovať prostredníctvom portálu Učíme na diaľku v sekcii Pripravované webináre. Informácie o plánovaných webinároch sú uverejňované aj na facebookovej stránke Učíme na diaľku. Záznamy uskutočnených webinárov pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl sú k dispozícii pre všetkých záujemcov na portáli Učíme na diaľku, časť Realizované webináre, ako aj na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku.