Dnes slávime deň mládeže, na Slovensku tvorí 10% obyvateľstva

0
1377
medzinárodný deň mládeže
Medzinárodný deň mládeže je príležitosťou na zviditeľnenie mládežníckych iniciatív, ako aj na zmysluplné, univerzálne a spravodlivé zapojenie mladých ľudí. Foto: Pixabay

Zdroj: TS ŠÚ SR

Mládež tvorí aktuálne 10 % slovenského obyvateľstva, čo predstavuje 555-tisíc chlapcov a dievčat. Od začiatku milénia sa počet mladých v SR zredukoval o viac ako 39 %, v roku 2000 početnosť mládeže prekračovala 916-tisíc osôb. V stredu 12. augusta si pripomíname Medzinárodný deň mládeže.

Mladí ľudia majú svoj deň vďaka Organizácii spojených národov, ktorá vyhlásila 12. august za Medzinárodný deň mládeže s cieľom porozumieť potrebám a podporiť zapojenie mladých ľudí do aktivít k zlepšeniu kvality života vo svete. Podľa kritérií OSN mládež vymedzuje skupinu mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov vrátane.

Spomedzi ôsmich krajov SR bola na konci roka 2019 komunita mládeže najsilnejšia v Prešovskom kraji, kde žilo vyše 100-tisíc mladých ľudí a v Košickom kraji s počtom vyše 90-tisíc mladých ľudí. Naopak najmenej početná komunita podľa trvalého pobytu mládežníkov žila v Bratislavskom kraji (vyše 48-tisíc mladých ľudí) ako aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji, po vyše 50-tisíc. Najnižší podiel z obyvateľstva tvorili mládežníci v Bratislavskom kraji, len 7,3 % z obyvateľov kraja je vo veku od 15 do 24 rokov.

„V spomínanej vekovej skupine v rámci Slovenska je podiel mladých mužov vyšší ako podiel mladých žien. Je to prirodzený dôsledok stavu, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat. Aktuálne početnosť a podiel skupiny mladých ľudí na populácii klesá, čo je spôsobené dlhodobo nízkou pôrodnosťou, zvyšovaním strednej dĺžky života, teda celkovým dlhodobým starnutím populácie Slovenska,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

V novodobej histórii Slovenska bola mládež najpočetnejšia v roku 1998, kedy na Slovensku žilo vyše 928-tisíc mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov (vrátane). Bola to viac ako šestina obyvateľov (17,2 %).

Podiel mládeže v populácii Slovenska klesá, resp. sa mení v určitých vlnách. Najvyšší podiel na obyvateľstve dosahovali mladí ľudia v roku 1945, tvorili 19,3 % zo všetkých vtedajších obyvateľov Slovenska. Následne sa podiel mladých ľudí na celkovom obyvateľstve SR znižoval, v rokoch 1961 až 1973 opäť mierne rástol. Od spomínaného roku 1973 po rok 1986 sa prejavilo opäť klesanie podielu mladých ľudí na celkovej populácii. A v rokoch 1987 až 1997 tento podiel zasa mierne rástol. Od roku 1999 sa počet aj podiel mládežníkov na obyvateľstve nepretržite zmenšuje, posledných 10 rokov v priemere o 20-tisíc osôb ročne. Mladí ľudia majú svoje osobité záujmy, názory a hodnotovú orientáciu, ktorá ich odlišuje od iných vekových skupín. Sú budúcnosťou každej spoločnosti, preto je dôležité venovať veľkú pozornosť ich problémom a podporovať budovanie ich správnych postojov.