Letné školy budú vzdelávať takmer 8500 detí

0
528
Vzdelávanie v letných školách bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MŠVVŠ

Žiaci základných škôl si naplno užívajú prázdniny a oddychujú od školských povinností. V posledných troch augustových týždňoch však môžu navštevovať letné školy, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvýkrát finančne podporí. Podmienky výzvy zverejnenej na webe ministerstva začiatkom júna splnilo 242 z celkového počtu 244 žiadateľov.

Na základe ohodnotenia jednotlivých žiadostí ministerstvo rozdelilo 372 600 eur pre 242 oprávnených žiadateľov, spĺňajúcich podmienky stanovené vo výzve Letné školy 2020. Dve žiadosti boli vyradené, pre nesplnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa.

Rezort školstva tak podporí 242 škôl, ktoré budú realizovať Letnú školu 2020 pre 8 499 detí v 577 cykloch v celkovej dĺžke trvania 19 085 hodín.

Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tu podporí 43 škôl s počtom detí 1 484. Naopak, najmenší záujem bol zo škôl v Bratislavskom kraji – vzdelávať budú 445 detí v 12 školách.

Hodnotiaca komisia pri posudzovaní jednotlivých žiadostí zohľadňovala predovšetkým, či:

  • aktivity letnej školy podporujú tvorivosť a iniciatívnosť, hodnotovú výchovu, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia,
  • výchovno-vzdelávacie aktivity sú prispôsobené veku a potrebám žiakov a pomáhajú im vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v čase koronakrízy,
  • škola spolupracuje s organizáciami uvedenými v metodickom odporúčaní k organizácii a podmienkam  letných škôl v školskom roku 2019/2020,
  • súčasťou denných aktivít letnej školy sú aj pohybové aktivity.

Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta 2020, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Zloženie tried alebo skupín žiakov je na organizátoroch, rovnako ako voľba priestorov, kde budú aktivity zabezpečené. Výučbu môžu zabezpečiť pedagogickí a odborní zamestnanci škôl, ale aj tímy rozšírené o študentov pedagogiky, sociálnych pracovníkov či dobrovoľníkov. Školy môžu pripraviť aktivity v spolupráci s centrami voľného času, komunitnými centrami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami.

Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Ich cieľom je aj pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. „Som veľmi rád, že sme po prvýkrát spustili tento projekt a že ho školy využili. Obzvlášť vítam, že ho využívali aj školy, ktoré učia žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktorým aj touto cestou chceme spoločne pomôcť pri návrate do tried v septembri,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.