Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

0
225
Náskok mužov sa zmenšuje, ale pomalým tempom. Foto: Pixabay

Zdroj: ŠÚ SR

Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovenku sa v roku 2019 nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 € menej, a to 1 116 €. Najväčšie rozdiely v platoch medzi oboma pohlaviami boli v Trenčianskom, v Žilinskom a v Bratislavskom kraji.

Štatistický úrad SR zverejňuje údaje o mzdách mužov a žien v SR za rok 2019 v súvislosti s Medzinárodným dňom rovnosti v odmeňovaní, ktorý sa prvýkrát z iniciatívy OSN pripomína tento rok práve 18. septembra. Jeho cieľom je podporiť zrovnoprávnenie odmeny za prácu rovnakej hodnoty medzi mužmi a ženami.

Aktuálne dáta potvrdili pretrvávajúce rodové nerovnosti v odmeňovaní za prácu na Slovensku. Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa však zmenšuje, rozdiel klesol z hodnoty 25,3 % v roku 2008 na vlaňajších 20,2 %.

Najväčšie rozdiely v ohodnotení za prácu vyjadrené v percentách boli minulý rok v Trenčianskom, Žilinskom a v Bratislavskom kraji – ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 %. Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov – ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu. Naopak mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie len o 12 %.

Rozdiely v zárobkoch ovplyvňujú predsudky či vzdelanie

Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách, ženy ich malio 45 % nižšie ako muži.

„Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko alebo vysoko príjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach,“ zdôraznil Ivan Chrappa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR.

Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce (funkcie), postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti.

Vo vybraných profesiách odchýlky vysoko prevyšujú tisíc euro

Miera odchýlky pri odmeňovaní mužov a žien sa značne líši aj pri jednotlivých povolaniach. Najväčší rozdiel bol vlani medzi obchodnými zástupcami (špecialistami) v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Mužskí zástupcovia v tejto profesii zarábali mesačne viac ako 3 700 eur v hrubom, čo bolo o 1 794 eur viac ako ich ženské kolegyne. Ženy teda zarobili v tomto povolaní o 48 % menej ako muži.

Výrazný rozdiel bol aj medzi manažérmi vo finančníctve a poisťovníctve. Muži na riadiacich postoch v tejto oblasti zarobili o 1 365 eur viac ako ženy. Manažéri v doprave, logistike a poštových službách zarobili o 1 107 eur viac ako manažérky.

Foto: Pixabay

Odvetví či profesií, kde sú ženy platené lepšie, je málo

Naopak, oblastí, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži bolo podstatne menej. Ide o profesie zväčša s nižšou priemernou hrubou mzdou aj nižšími rozdielmi v prospech žien. Ženy zarobili viac ako muži napríklad v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení o 304 eur, na pozíciách odborných administratívnych asistentov v zdravotníckych zariadeniach o 295 eur ako aj v profesii recepčné (okrem hotelových) o 183 eur. Vyššie platy mali aj učiteľky v základných školách ako ich mužskí kolegovia o 173 eur.

Na riadiacich postoch boli ženy odmeňované viac ako muži len v stavebníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti, a ich náskok pred mzdami mužov bol menej ako 100 eur. Spomedzi najvyšších riadiacich postov to boli jediné dve odvetvia z 24 sledovaných, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži.