Slovensku hrozí žaloba za diskrimináciu rómskych detí

0
413
Cieľom štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej je odstrániť diskrimináciu rómskych detí. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR intenzívne komunikuje s Európskou komisiou o odstraňovaní segregácie a diskriminácie rómskych detí, za ktoré hrozí Slovensku žaloba.

Rezort školstva si uvedomuje, že ide o dlhodobý problém spojený s nedostatočnou kvalitou a nevhodnými podmienkami pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. „Aj z toho dôvodu dopĺňame odpovede pre Európsku komisiu, zdôrazňujúc pripravenosť otvorenej komunikácie pri nastavení harmonogramu jednotlivých opatrení. Naším cieľom je postupne odstrániť existujúcu segregáciu rómskych detí a predchádzať ďalšiemu vzniku segregovaných tried a škôl,“ ozrejmila štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

Údaje, ktoré má ministerstvo k dispozícii, sú alarmujúce. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) zaznamenávajú takmer o polovicu nižšiu účasť na predprimárnom vzdelávaní (41 percent) v porovnaní s ostatnými deťmi (75 percent). Oproti ostatným žiakom majú žiaci zo SZP viac ako štvornásobne vyššiu mieru opakovania ročníka (13 percent oproti 3 percentám), a takmer dvojnásobne viac z nich po ukončení povinnej školskej dochádzky nepokračuje ďalej vo vzdelávaní (11 percent oproti 6 percentám.

„Ďalšou výzvou, pred ktorou stojíme, je povinná predškolská dochádzka, ktorá by pomohla deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia s nástupom do škôl. Tým by sme sa vyhli nadpriemernej klasifikácii rómskych detí, ktorým je diagnostikované ľahké mentálne postihnutie. Zmeny sa plánujú aj v metodikách pre diagnostické nástroje a postupy. V súvislosti s kvalitou vzdelávania rómskych detí sa tiež budeme venovať elokovaným pracoviskám stredných škôl, z ktorých mnohé neposkytujú uplatniteľné vzdelanie,“ priblížila Filipová.

Ministerstvo školstva má v pláne prehodnocovať súčasný systém špeciálnych škôl a poradenských zariadení. „Cieľom je, aby špeciálne školy so svojou odbornou kapacitou pôsobili aj ako zdrojové centrá a napomáhali pri integrácii žiakov so špecifickými poruchami. Je našim záujmom, aby sa viac žiakov vzdelávalo v bežnom kolektíve rovesníkov a zároveň, aby aj školy za pomoci špeciálnych pedagógov vedeli pre ich vzdelávanie vytvoriť vhodné podmienky,“ uzavrela štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie.