Branislav Gröhling plánuje dostať školstvo do 21. storočia

0
379
Eurofondy môžu výrazne pomôcť slovenskému školstvu. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MŠVVaŠ

Slovensko môže v nasledujúcich siedmich rokoch získať z Európskej únie až 43,8 miliardy eur. Rezort školstva plánuje využiť tieto financie na všetkých stupňoch vzdelávania, na reformné zmeny aj riešenie materiálnych nedostatkov, ktoré školstvo dlhodobo sužujú. Cieľom je preto aj masívna výstavba materských škôl, zabezpečenie podporných tímov pre školy či plošné zvýšenie platov učiteľov.

„Cieľom je dostať školstvo do 21. storočia a priniesť zmeny vo vzdelávaní a v jeho obsahu tak, aby sme nemuseli príklady dobrého školstva stále hľadať za hranicami, ale aby sme ho našli u nás,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Celkové výdavky na najbližšie opatrenia v rezorte školstva by mali presiahnuť tri miliardy eur.

Prioritami rezortu, na ktoré sa bude vedenie ministerstva školstva získať čo najviac z balíka financií budú tieto:

1/ Masívna výstavba nových materských škôl (prípadne aj základných škôl)

Cieľom je príprava na povinné predprimárne vzdelávanie od piateho roku veku dieťaťa. Súčasťou zámeru je tiež zlepšiť technické vybavenie škôl, podporiť zelené riešenia (napr. využitie tepelných čerpadiel, obnoviteľných zdrojov energie) a rozšíriť digitálne možnosti škôl (napr. zaviesť pracovnú pozíciu správcu siete, zaviesť digitálny príspevok pre školy na technické vybavenie, zlepšiť prístup k technológiám pre žiakov zo sociálne slabého prostredia). V pláne je tiež pomoc pri debarierizácii škôl či rekonštrukcii a modernizácii učební základných škôl. 

„Nechceli by sme len vymieňať okná a strechy, ale prispôsobiť školy a ich vnútorné vybavenie a možnosti 21. storočiu,“ podčiarkol minister školstva B. Gröhling.

2/ Zabezpečenie podporných tímov na školy

Ministerstvo školstva pod novým vedením presadzuje intenzívnejšiu pomoc školským kolektívom, preto sa aj z financií EÚ pokúsi zabezpečiť pre školy tímy psychológov, logopédov, asistentov, špeciálnych a sociálnych pedagógov. Cieľom je tiež podpora ranej starostlivosti pre deti spolu s efektívnejším fungovaním poradenských centier či zavedenie voľnočasových poukazov na vzdelávacie aktivity po vyučovaní.

„Dôležité je vyrovnávať vedomostné, sociálne a iné nerovnosti medzi žiakmi,“ zdôraznil minister školstva.

3/ Plošné zvýšenie platov učiteľov 

„Naším plánom je, aby financie išli tiež na veľmi rýchle a skokové zvýšenie platov učiteľov plošne na celom Slovensku,“ zdôraznil minister školstva. Okrem plošného nárastu tabuľkových miezd chce minister B. Gröhling vyčleniť samostatný balík aj na motivačné odmeňovanie aktívnych učiteľov.

Ministerstvo školstva plánuje využiť zdroje aj na skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov a vzdelávanie učiteľov či riaditeľov.

4/ Ďalšie otváranie trhu s učebnicami

Cieľom je pokračovať v liberalizácii trhu s učebnicami a počas troch rokov umožniť voľný výber učebníc a uspokojiť požiadavky všetkých škôl, pričom na stredných školách chce rezort podporovať využívanie digitálnych materiálov.

5/ Internacionalizácia vysokoškolského prostredia

Zámerom je podpora spolupráce slovenských vysokých škôl so zahraničím, podpora mobility študentov, pedagógov aj výskumníkov, diferenciácia vysokých škôl na výskumné a vzdelávacie. Súčasťou plánu je tiež rekonštrukcia vzdelávacích objektov vysokých škôl, podpora investícií do ľudského kapitálu vo vede a výskume, zabezpečenie merateľných publikačných a patentových výstupov, podpora a propagácia štúdia v oblastiach STEM a IT, ako aj rozvoj profesijne orientovaných bakalárskych programov.

6/ Prepojenie vzdelávania a trhu práce

V pláne je zabezpečenie sledovania uplatnenia absolventov, efektívnejšie kariérové poradenstvo, podpora digitálnych a mäkkých zručností vo vzdelávaní, úprava ukončovania vzdelávania a maturitných skúšok.

Toto sú zatiaľ možné plány, uvidíme, aké budeme mať limity a ako sa nastavia dohody, ale toto sú jednotlivé opatrenia, ktoré by sme radi presadili. Budeme radi, keď naštartujeme zmeny a verím, že nasledovníci budú v týchto zmenách pokračovať,“ dodal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling s tým, že uvedené pozitívne opatrenia a zmeny v rezorte školstva pomôžu naplniť programové vyhlásenie, ku ktorému sa zaviazala vláda.