štvrtok, 7 decembra, 2023
Domov Slovensko Slovenské drevo - ako to s ním skutočne je?

Slovenské drevo – ako to s ním skutočne je?

Zdroj: Výročná správa Lesy SR 2018

Na tému ťažby dreva sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi. V prírode funguje prirodzený kolobeh života. Lesy sa obnovujú, pripravujú priestor pre nový život, nový les. Človek má dve možnosti, ako sa zachovať vo vzťahu k lesom.

Prvou možnosťou je ponechať les, aby si sám poradil, nechať pôsobiť prírodné sily, nevyužívať produkčnú funkciu lesa, teda v lese nehospodáriť. Druhou možnosťou je rozumne, na základe platnej legislatívy a overených princípoch nepretržitým spôsobom vykonávať hospodárske opatrenia tak, aby popri využití vyprodukovanej suroviny ešte pred jej prirodzeným zánikom, nedošlo k prerušeniu plnenia ostatných, celospoločenských funkcií lesa.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky spravuje lesný majetok, ktorý vlastní Slovensko. Víziou podniku je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu.

Ťažba dreva na Slovensku

Plánovaná aj skutočná ťažba dreva sa na Slovensku v dlhodobom trende zvyšuje. Hlavným faktorom zvýšených ťažbových možností a následne aj ťažby dreva je súčasná veková štruktúra lesov s normálnym až nadnormálnym plošným zastúpením 8. a vyšších vekových stupňov, t. j. 71 ročných a starších lesných porastov. Väčšina lesov v týchto vekových stupňoch dosiahla vek, v ktorom je vhodné začať s ich obnovou.

Ročný plán ťažby dreva bol postavený na základe úloh podľa jednotlivých druhov užívania lesných porastov. Podľa výročnej správy Lesov SR z roku 2018 boli úlohy v ťažbe dreva pre rok 2018 v objeme 4 465 264 m3, a vyťažených bolo 4 566 087 m3 , čo predstavovalo plnenie úloh na 102,25 %. V štátnych lesoch sú dlhodobo prekračované úlohy, naopak v neštátnych sa s plnením úloh často zaostáva.

Tržby za drevo v roku 2018

Drevo, ako jedna z mála domácich obnoviteľných surovín, je najvýznamnejším zdrojom príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore. Predaj dreva zabezpečuje približne 80 % tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa. Zvýšenie dodávok dreva je spôsobené zvýšením ťažby surového, najmä ihličnatého, dreva.

Tržby za drevo priamych dodávok boli splnené na 102,7%. V porovnaní s rokom 2017 boli priame dodávky vyššie o 122 879 m3 a tržby z realizácie vyššie o 8 710,47 tis. €. Vyšší objem predávaného dreva bol uskutočnený najmä z  dôvodu nárastu spracovania drevnej hmoty v porastoch napadnutých podkôrnym hmyzom, a preto boli dodávky ihličnatej hmoty vyššie oproti plánu o 92 398 m3 . Celkový nárast predaja pozitívne ovplyvnil zvýšenie tržieb. Štátnemu podniku sa podarilo napriek prebytku na trhu stabilizovať ceny ihličnatých sortimentov a zvýšiť priemerné speňaženie listnatých sortimentov dreva. V roku 2018 štátny podnik LESY SR predal ihličnaté a listnaté drevo v objeme 37 163 m3 v hodnote 2 297,307 tisíc €.

Vysádzanie a obnova lesov

Štátne lesy SR sa však okrem výrubu lesov starajú aj o jeho obnovovanie. Na realizáciu pestovných výkonov sa plánovalo 27 199,89 tis. €. Plán priamych pestovných nákladov sa nesplnil o 599,90 tis. €, čo je plnenie na 97,8%. V porovnaní s minulým rokom, kedy bolo priamo na výrobné pestovné výkony čerpaných 23 335,96 tis. €. priamych nákladov, došlo k ich značnému nárastu o 3 187,96 tis. €, na ktorom sa podieľal hlavne rozdiel v nákladoch na detekciu lesných požiarov v sume 1 228,22 tis. € a v obnove lesa o 1 051,27 tis. € z dôvodu obnovy kalamitných holín, ako aj celopodnikovým zvýšením cien služieb a cien sadeníc.

Odštepný závod (OZ) Semenoles Liptovský Hrádok štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici zabezpečuje strategické zásoby semien lesných drevín najvyššej kvality a zodpovedá za rozvoj šľachtenia a zachovania lesných drevín na našom území. OZ Semenoles v roku 2018 obhospodaroval 176 ha produkčnej plochy na dvanástich škôlkárskych strediskách. OZ Semenoles predal v roku 2018 20,388 mil. ks sadeníc, z toho pre štátny podnik Lesy SR to bolo 15,662 mil. ks (77 %) z celkového počtu predaných sadeníc.

Zdroj: Pixabay

Zo správy o lesnom hospodárstve na Slovensku za rok 2018 môžeme konštatovať, že napriek výrubu lesov pretrváva dlhodobá tendencia zvyšovania výmery lesných pozemkov a lesných porastov. V roku 2018 dosiahla výmera lesných porastov 1 947,8 tisíc ha a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 26,1 tisíc ha, resp. priemerne ročne o 932,1 ha. Je pravda, že ťažba dreva sa zvyšuje, hlavným faktorom jej zvyšovania je ale súčasná veková štruktúra lesov s vysokým podielom rubne zrelých lesných porastov.

Odborníci sa neboja zvyšovania ťažby dreva, hrozbu skôr vidia v zvýšenom výskyte škodlivých činiteľov, napríklad lykožrúta smrekového, ktorý spôsobuje v lesoch nemalé škody. Len včasným a dôsledným odstraňovaním poškodených stromov, ležiaceho dreva a zvyškov po ťažbe možno prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu najmä ihličnatých porastov.

Na sociálnych sieťach často môžeme vidieť fotky spíleného dreva, ktoré vzbudzujú v ľuďoch rôzne emócie, častokrát aj negatívne, bez toho, aby o niečom hovorili. Poukazujú na veci bez hlbšieho pochopenia významu. Aj tu, rovnako ako v iných oblastiach patrí, že najlepšie je zistiť si kvalitné a plnohodnotné informácie, a na základe toho si spraviť vlastný názor.

Zdroj: FB post/Moje Slovensko

Celé znenie príspevku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/96458310969/posts/10158217822165970/?d=n

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...