Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu s názvom Podpora udržania zamestnanosti v materských školách z operačného programu Ľudské zdroje je možné prekladať do 31. decembra 2020. Materské školy tak majú stále možnosť požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest v nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 za obdobie marec až jún 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu vyčlenili na podporu materských škôl viac než 86,3 milióna eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. V rámci projektu bolo od augusta 2020 podporených 2 574 materských škôl zo všetkých regiónov Slovenska v celkovej výške takmer 56 miliónov eur. Nenávratným finančným príspevkom s cieľom udržania zamestnanosti v materských školách tak bolo prostredníctvom projektu podporených 22 861 zamestnancov.

Hlavným cieľom národného projektu, v gescii Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, je podporiť materské školy príspevkom na udržanie pracovných miest. Cieľom je prispieť k stabilizácii ľudských zdrojov v sieti materských škôl na Slovensku a zamedziť negatívnemu dopadu následkov ochorenia COVID-19 na oblasť zamestnanosti materských škôl alebo zamestnaných rodičov detí, ktoré nemohli navštevovať materské školy z dôvodu opatrení na spomalenie šíriaceho sa vírusu počas pandémie.

Materské školy alebo ich zriaďovatelia majú stále možnosť predkladať Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku do 31. decembra 2020 cez slovensko.sk. Pomoc štátu je určená nielen pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj pre cirkevné a súkromné materské školy, s podmienkou, že cirkevná alebo súkromná materská škola musí byť financovaná prevažne z verejných zdrojov.

Štát sa snaží pomôcť materským školám v čase COVID 19. Foto: Pixabay

Všetky potrebné informácie o projekte a pomôcku k vyplneniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku žiadatelia nájdu na https://www.pomahameludom.sk/prva_pomoc , pričom o príspevok je možné požiadať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk