Každý druhý podnik uvažuje o krátení pracovného času

0
540
S prepadmi tržieb bojovalo 88 % firiem kľúčových odvetví. Foto: Pixabay

Zdroj: ŠÚ SR

Štatistický úrad SR mapoval aktuálny stav podnikateľského prostredia po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. ŠÚ zozbieral v rámci prieskumu odpovede od 434 firiem či podnikov zo štyroch odvetví ekonomiky, a to z obchodu, priemyslu, stavebníctva a vybraných trhových služieb. Cieľom prieskumu bolo prispieť k lepšej informovanosti verejnosti o dopadoch, ktoré v danom čase ovplyvnili, resp. ovplyvnia vývoj slovenskej ekonomiky v najbližšej budúcnosti.

Krátenie rozsahu svojej podnikateľskej činnosti formami ako je napr. skrátenie pracovného času zamestnancov alebo dočasné vynechanie pracovnej zmeny  zvažoval v čase vrcholu koronakrízy každý druhý podnikateľský subjekt z kľúčových odvetví na Slovensku. Úvahy o využití tohto nástroja potvrdilo 46,5 % podnikateľských subjektov. Naopak len 38,2 % podnikov zatiaľ neuvažovalo nad skrátením režimu činnosti podniku.

Možnosť krátenia rozsahu podnikania najviac uvádzali firmy z odvetvia priemyslu, potvrdilo to až 57 % podnikov. V obchode  pripúšťalo krátenie rozsahu podnikania necelých 45 % spoločností, vo vybraných trhových službách  takmer 44 % firiem a podnikov,“ uviedol predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek.  Najmenší podiel firiem uvažujúcich o znížení rozsahu podnikania – len 28,8 % – sa prejavilo v stavebníctve.

Z hľadiska veľkosti firiem sa odpovede o krátení vyskytovali u šiestich z desiatich podnikov najmä vo veľkých firmách s 250 a viac zamestnancami.

Ako a komu poklesli tržby

Ďalej ŠÚ SR zisťoval, aký pokles tržieb evidovali podnikatelia. Pokles tržieb potvrdila absolútna väčšina firiem (88 %) v skúmaných odvetviach slovenskej ekonomiky. Spomedzi všetkých firiem 33,9 % podnikov deklarovalo pokles tržieb do 25 % a viac ako  polovica podnikov uvádzala prepad tržieb ešte vyšší. Prepad vyšší ako je 50 % tržieb uviedla približne štvrtina podnikov.

Najvýraznejšie bolo postihnuté odvetvie vybraných trhových služieb, v ktorom až 74,2 % podnikateľských subjektov riešilo poklesy tržieb. Odvetvie zahrňuje o. i podnikanie s nehnuteľnosťami, cestovné kancelárie, právne, účtovnícke a administratívne služby, stávkové kancelárie či napríklad kadernícke a kozmetické služby.

V odvetví obchodu pokles tržieb potvrdilo viac ako 70 % podnikov, v kľúčovom odvetví ekonomiky v priemysle pokles zasiahol 64,8 podnikov a v stavebníctve 58,9 % subjektov.

Najhoršia situácia bola v odvetví obchodu, kde najväčší podiel podnikov deklaroval pokles tržieb o viac ako 50 %. Platilo to najmä v kategórii podnikov s 20 – 249 pracovníkmi.

Zdroj: ŠÚ SR

Potreba znižovať počet pracovníkov

ŠÚ SR sa tiež zaujímal o to, ako ovplyvní vyhlásenie mimoriadnej situácie zamestnanosť v daných spoločnostiach v nasledujúcich týždňoch. „Celkovo úvahy o prepúšťaní potvrdilo 24 % podnikov. Najväčší podiel firiem pripúšťajúcich prepúšťanie bolo v odvetví stavebníctva, kde očakávalo prepúšťanie 27,4 %  a v obchode 26,2 %,“  spresnil Alexander Ballek.

Podnikateľské subjekty naprieč sledovanými odvetviami zhodne najčastejšie deklarovali očakávaný pokles zamestnanosti približne do 25 % pracovníkov, uviedlo to až 73 % firiem. Najvýraznejšie sa uvedená miera prepúšťania prejavila vo veľkých spoločnostiach (s 250 až 499 zamestnancami), z ktorých spomenutú mieru prepúšťania uviedlo celkovo 8 z 10 podnikov. Zaujímavosťou tiež bolo, že väčší objem prepúšťania – až do 50 % zamestnancov  – uviedlo 14,2 %  podnikov, a to najmä stredne veľké spoločnosti (s 20 až 249 pracovníkmi).

Rovnako prieskum potvrdil, že absolútna väčšina spoločností vo všetkých štyroch skúmaných odvetviach neuvažuje o zmene doterajšej podnikateľskej činnosti na inú činnosť.