Ministerstvo financií zverejnilo dlhoočakávaný dokument Moderné a úspešné Slovensko

0
303
Moderné a úspešné Slovensko nie je abstraktnou víziou, ale prelomovým „reformným menu“. Foto: Pixabay

Zdroj: MF SR/ Vízia Moje Slovensko

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej internetovej stránke dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Dokument je podrobnou reflexiou hlavných problémov slovenskej spoločnosti, bez vyriešenia ktorých nie je možné zvýšiť kvalitu života občanov. Na jeho tvorbe sa zúčastnili desiatky expertov z rôznych oblastí, zastupujúcich vládne i nevládne inštitúcie. 

Zverejnenie vízie otvorí širokú verejnú diskusiu. Tá je potrebná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom Ministerstva financií je jasne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré môžu Slovensko posunúť vpred. Vízia Moderné Slovensko je rozdelená do ôsmich oblastí, a to do týchto: Fiškálne reformy, Zelená ekonomika, Trh práce a sociálna udržateľnosť, Vzdelávanie, Veda a výskum, Zdravie, Verejné inštitúcie a regulácie a Digitalizácia. Jej cieľom je vymaniť krajinu zo stredného príjmu na úroveň 92% priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu, a to do roku 2030.

Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je jediným cieľom, potrebné je taktiež venovať pozornosť iným aspektom. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu našej krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD. Z pohľadu kvality života sú najväčšie výzvy pre Slovensko zdravotníctvo, vzdelávanie a dostupnosť bývania.

V týchto oblastiach patrí krajina medzi tri najslabšie spomedzi európskych krajín patriacich do OECD. V zdravotníctve je to kvôli nízkej očakávanej dĺžke života, ako aj kvôli nerovnostiam v očakávanej dĺžke dožitia. Vo vzdelávaní nás ťahá nadol nielen kvalita školstva, ale aj nerovnosti ukazujúce sa vo vysokom podiele študentov s veľmi nízkymi zručnosťami, tzv. „funkčne negramotných“ študentov. Nízka dostupnosť bývania sa prejavuje nielen finančnou nedostupnosťou, ale aj vysokým podielom ľudí žijúcich v preplnených domácnostiach.

8 oblastí vízie Moje Slovensko:

Hlavným cieľom fiškálnych reforiem je zaistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, proti-cyklickosť fiškálnej politiky a zvýšenie daňovej disciplíny. Zdravé verejné financie sú nevyhnutným pilierom hospodárskej politiky konkurencieschopnej ekonomiky. Najvyššou prioritou je reforma dôchodkového systému, ktorá sa okrem udržateľnosti prvého piliera zameria na výkonnosť druhého piliera a informovanosť občanov o dôchodkových nárokoch.

Zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov, prechod na obehovú ekonomiku a udržateľná doprava sú kľúčové priority v zelenej ekonomike. Veľký investičný dlh má Slovensko najmä v dobudovaní kanalizácií a vodovodov, environmentálnych záťažiach či nízkej energetickej efektívnosti budov. Zelené politiky sú nevyhnutné pre pružnú reakciu ekonomiky na megatrendy ako dekarbonizácia či nové technológie.

V oblasti zamestnanosti a sociálnej udržateľnosti dominujú opatrenia na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a zvýšenie inklúzie znevýhodnených skupín. Pandémia koronavírusu predstavuje riziko, ktorým sa pasca vylúčenia  a chudoby prehĺbi. Rozšírené projekty sa zamerajú na ekonomickú a sociálnu integráciu Rómov, najmä z rómskych komunít. Rozšíria sa kapacity pre kvalitnú a dostupnú formálnu starostlivosť o deti do troch rokov, vrátane programov včasnej intervencie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Reformy v oblasti vzdelávania sa sústredia na kvalitu výučby na všetkých stupňoch škôl a ich dostupnosť. Kľúčovým prvkom zmeny sú motivácie učiteľov podporené výrazným nárastom platov, zvýšením zásluhovosti v ich odmeňovaní a zmenou nástrojov v ich profesijnom rozvoji.

Slovensko trpí na nedostatok mozgov a inovácií. Vízia Moderné a úspešné Slovensko navrhuje súbor reforiem  v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré pomôžu tento trend zvrátiť a naštartovať znalostnú ekonomiku. Dôležitým nástrojom je efektívnejšia a integrovaná schéma riadenia výskumných, inovačných a biznis agentúr.

Vzhľadom na všeobecné zaostávanie vo výsledkoch v oblasti zdravia a jeho význam pre kvalitu života, je nutné reformy v zdravotnej starostlivosti zamerať na celý systém, nielen jeho vybrané podoblasti. Horizontálnymi prioritami v zdravotníctve sú nákladová efektívnosť a strategický manažment personálu na všetkých úrovniach.

Transparentné, nekorupčné a efektívne regulované prostredie vplýva pozitívne na ekonomický rast cez verejné a súkromné investície, rozvoj ľudského kapitálu a ekonomickú stabilitu. Navrhované zmeny v súdnictve, prokuratúre a posilnení boja proti korupcii pozostávajú z väčšieho množstva významných krokov. Identifikovaných je 15+ legislatívnych úprav, ktoré je možné prijať do konca roka 2021.

Na rozbeh ekonomiky v ďalšej dekáde sú nevyhnutné zmeny v digitalizácii verejných služieb a dobudovanie digitálnej infraštruktúry. Tej sa venuje posledná, 8. oblasť vízie Moje Slovensko.

Zdroj: MFSR/Moderné a úspešné Slovensko

Zásobník reforiem pre tzv. Plán obnovy

Vzhľadom na ponuku konkrétnych riešení nahromadených problémov Moderné a úspešné Slovensko nie je abstraktnou víziou, ale prelomovým „reformným menu“. Dokument tak slúži ako zásobník reforiem pre tzv. Plán obnovy, na ktorom v súčasnosti pracuje ministerstvo financií v spolupráci s ďalšími rezortami a priebežne ho konzultuje so zástupcami Európskej komisie. 

Plán obnovy je reakciou Európskej únie na pandémiu Covid-19, ktorá prudko oslabila európske ekonomiky. Je to však zároveň príležitosť na uskutočnenie odvážnych reforiem, ktoré napriek ich objektívnej potrebe nenachádzali v minulosti politickú podporu.

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že investície vo výške 5,84 miliardy eur, ktoré dohodol premiér Igor Matovič vo forme grantov pre slovenský Plán obnovy, musia ísť ruka v ruke s kvalitatívnymi zmenami. Predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých naša spoločnosť najviac zaostáva.

Kompletnú víziu Moderné a úspešné Slovensko si môžete preštudovať na stránke Ministerstva financií.